دیدار شهردار و رئیس شورای اسلامی با مدیرکل حقوقی سازمان شهرداری های کشور

دیدار رئیس شورای اسلامی و شهردار محترم با مدیرکل حقوقی سازمان شهرداری های کشور و پی گیری ارائه راهکار در خصوص اخذ پروانه با توجه به اسناد محلی و املاک فاقد سند رسمی

منتظر نظرات و پیشنهادات سازنده شما هسیتم.