دیدار شهردار و ریئس شورای اسلامی با مدیر کل پشتیبانی سازمان شهرداری ها

دیدار شهردار محترم به همراه ریئس شورای اسلامی با مدیر کل پشتیبانی سازمان شهرداری ها و درخواست ماشین الات

منتظر نظرات و پیشنهادات سازنده شما هسیتم.