شهرداری باغستان

دیدار شهردار و شورای شهر باغستان با مهندس کرمپور مدیر محترم پایگاه قنات جهانی بلده

دیدار شهردار و شورای شهر باغستان با مهندس کرمپور مدیر محترم پایگاه قنات جهانی بلده جهت هماهنگی و برنامه ریزی ۱۵ اسفند روز درختکاری

منتظر نظرات و پیشنهادات سازنده شما هسیتم.