دیدار مسئول کتابخانه های شهرستان و ریاست محترم مرکز فنی وحرفه ای با مهندس قلی زاده (شهردار)و اعضای شورای محترم اسلامی شهر باغستان

منتظر نظرات و پیشنهادات سازنده شما هسیتم.