دیدار مهندس قلی زاده (شهردار)و اعضای شورای محترم اسلامی شهر باغستان با مهندس اکبری شهردار جدید فردوس

در این دیدار ضمن تبریک انتصاب بجا وشایسته جناب مهندس اکبری در خصوص مسائل مختلف در حوزه مدیریت شهری وظرفیتهای دو شهر صحبت وتبادل نظر شد

منتظر نظرات و پیشنهادات سازنده شما هسیتم.