دیدار پرسنل مرکز بهداشت باغستان با مهندس قلی زاده(شهردار)

منتظر نظرات و پیشنهادات سازنده شما هسیتم.