شرکت شهردار و اعضای شورای شهر در مراسم غبار روبی مزار شهدا در هفته دفاع مقدس

منتظر نظرات و پیشنهادات سازنده شما هسیتم.