طی حکمی از سوی استاندارمحترم خراسان جنوبی مهندس مهدی قلی زاده به سمت شهردار باغستان منصوب نمودند

شایان ذکر است این انتصاب بعد از انتخاب مهندس قلی زاده با پنج رای موافق اعضای شورا ی اسلامی شهر باغستان به عنوان شهردار به استانداری معرفی که بعد از طی مراحل قانونی باحکم استاندار به عنوان شهردار باغستان منصوب نمودند

منتظر نظرات و پیشنهادات سازنده شما هسیتم.