عید مبعث بر تمام مسلمانان مبارک

تویی هم مصطفی هم محمد/تو را در آسمان نامند احمد

تو کانون صفا مرد یقینی / تو عین رحمه للعالمینی

عید مبعث بر تمام مسلمانان مبارک

منتظر نظرات و پیشنهادات سازنده شما هسیتم.