شهرداری باغستان

عید نوروز 1400 مبارک

گلها همه با اذن تو برخواسته اند

از بهر ظهور تو خود آراسته اند

مردم همه در لحظه تحویل

بی شک اول فرج تو را از خدا خواسته اند

منتظر نظرات و پیشنهادات سازنده شما هسیتم.