شهرداری باغستان

غبار روبی مزار دو شهید گمنام شهر باغستان توسط استاندار معزز خراسان جنوبی و فرماندار محترم شهرستان فردوس و هیات همراه

منتظر نظرات و پیشنهادات سازنده شما هسیتم.