شهرداری باغستان

لکه گیری آسفالت سطح شهر

شهرداری باغستان در پی حفاری های انجام شده با هماهنگی هایصورت گرفته در جهت آسفالت نوار های حفاری شده که در امر تردد مشکلاتی را برای مردم ایجاد نموده بود مبادرت لازم بعمل آورد.

منتظر نظرات و پیشنهادات سازنده شما هسیتم.