مراسم گرامی داشت هفته حمل ونقل و تقدیر از آقای حاجی زاده راننده گرانقدر شهر باغستان

منتظر نظرات و پیشنهادات سازنده شما هسیتم.