نشست ستاد غدیر شهرستان فردوس با ستاد غدیر شهر باغستان در محل شهرداری برگزار شد

منتظر نظرات و پیشنهادات سازنده شما هسیتم.