وقف باغ انار به همراه نیم ساعت آب در شهر باغستان

خانواده شهید محمدی یک باغ انار ،به همراه یک زمین کشاورزی و نیم‌ساعت آب را با حضور خدام رضوی در منزل پدر شهید در شهر باغستان وقف آستان مقدس رضوی گردید.
محصولات و درآمد این باغ صرف نیازمندان شهرستان و زائرینی که از این مسیر عبور می کنند خواهد شد.

منتظر نظرات و پیشنهادات سازنده شما هسیتم.