گزارش تصویری;بازدید کارشناسان استانداری از شهرداری و شهر باغستان

منتظر نظرات و پیشنهادات سازنده شما هسیتم.