مهندس علی میرخزائی

در پی ارتقا باغستان به شهر در مورخه 1399/5/5 نسبت به افتتاح شهرداری باغستان با حضور مسئولین استانی و شهرستانی اقدام گردید.در ادامه جناب مهندس علی میرخزائی به عنوان مسئول واحد عمران و شهرسازی معرفی و منسوب شدند.