شهرداری باغستان

مهندس مهدی قلی زاده

در پی ارتقا باغستان به شهر در مورخه 1399/5/5 نسبت به افتتاح شهرداری باغستان با حضور مسئولین استانی و شهرستانی اقدام گردید.در ادامه اولین شهردار منطقه گردشگری باغستان (جناب مهندس مهدی قلی زاده ) در مسند فعالیت قرار گرفت و جلسه معارفه ایشان در همین تاریخ برگزار شد.